ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، آبان ماه 98

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

iranian national plant physiology conference

پوستر ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران و گروه زیست شناسی دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران مراجعه فرمایید.


محور های همایش 

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی( در سطح سلول تا گیاه کامل)

فیزیولوژی تنش های محیطی و اکوفیزیولوژی

فیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی بذر 

بیوتکنولوژی و بیو شیمی گیاهی  مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران