ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

iranian national plant physiology conference

پوستر ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد،انجمن فیزیولوژی گیاهی ایرانانجمن فيزيولوژي گياهي ايرانگروه زيست شناسي دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران