کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم، آبان ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم

پوستر کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم

کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم