کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی