دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

Second National Conference on Advanced Management and Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت