چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته، آبان ماه 92

چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

The Fourth International Conference on Materials Heat Treatment & Second International Conference on New and Advanced Materials

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف  کنفرانس:

1. توسعه دامنه علمی و پژوهشی مهندسین، محققین، اساتید و  دانشجویان در زمینه های محوری کنفرانس.
2. ایجاد ارتباط علمی، پژوهشی و صنعتی بین دانشگاهها و موسسات فنی و مهندسی و صنایع مربوطه
3. پایه گذاری یک رویداد با کیفیت و اثر بخش ملی و بین المللی توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

 

محورهای کنفرانس :

- اصول عملیات حرارتی مواد
- تئوری، تجربی و شبیه سازی
- عملیات حرارتی و مهندسی سطح
- عملیات حرارتی و جوشکاری
- عملیات حرارتی و کاربرد ها
- عملیات حرارتی و نانو مواد
- توانایی ها و مشکلات عملیات حرارتی
- عملیات حرارتی فلزات و غیر فلزات