چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته، آبان ماه ۱۳۹۲

چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

The Fourth International Conference on Materials Heat Treatment & Second International Conference on New and Advanced Materials

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

چهارمین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد و دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر اصفهان برگزار گردید.