اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری، فروردین ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

The first international conference on management, commerce, economics and accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری