اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی

First International Conference on Industrial Marketing Management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن بازاریابی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی