اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، آبان ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

1st International conference on industrial Automation

اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران