اولین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، خرداد ماه ۱۳۸۲

اولین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

The first international congress on health and crisis management in emergencies

اولین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۲ توسط ،بسيج جامعه پزشكيدانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، جمعيت هلال اهمر،مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي، ستاد حوادث غير متقربه وزارت كشور برگزار گردید.