ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ماه ۱۴۰۱

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

Sixth International Congress of Fisheries and Aquatic Research

پوستر ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن علمی ماهیان زینتی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان