چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

Fourth International Fisheries and Aquatic Research Congress

پوستر چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان