دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، دی ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

The Second Iranian Conference on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014 )

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،الکترومغناطیس مهندسی ایراندانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - انجمن علمي الكترومغناطيس مهندسي ( اعلام ) ايران در شهر تهران برگزار گردید.