اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران، دی ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران

The first Iranian Conference on Electromagnetic Engineering (ICEME)

اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید.