دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

The Second Conference on Electronic City

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ تا ۴ خرداد ۱۳۸۸ توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- معرفی خدمات تعاملی و ارائه طرحهای موفق پیاده سازی شده در راستای تحقق شهر الکترونیکی
- بررسی موانع ساختاری شکل گیری شهر الکترونیکی و راهکارهای رفع آن
- ارائه مدلهای موفق شهرهای الکترونیکی در سایر نقاط جهان
- بررسی زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای تحقق شهر الکترونیکی
- نقش قوانین و مقررات در تحقق شهرهای الکترونیکی
- راهکارهای فرهنگی در توسعه شهر الکترونیکی
- توسعه روشهای تولید محتوای دیجیتالی در شهرهای الکترونیکی

بر اساس اهداف فوق محورهای کنفرانس در دو بخش " مبانی نظری " و " معرفی خدمات تعاملی " تقسیم شده است. مشخصا خدمات تعاملی به خدمات دو سویه‌ای اطلاق می‌شود که کاربر بدون نیاز به حضور فیزیکی در ادارات، سازمانها، فروشگاهها، درمانگاهها و سایر سازمانهای خدماتی کار خود را انجام دهد.مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک