سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، اسفند ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

Third International Conference of Cognitive Science

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،پژوهشكده علوم شناختي در شهر تهران برگزار گردید.