اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی