سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، مهر ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

03rd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks

سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۸ توسط ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی