دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی، آبان ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

2nd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks

دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ توسط ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی