بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

20th Iranian Conference on Biomedical Engineering(ICBME2013)

پوستر بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- ابزار دقیق پزشکی و رایاجامه ها: حسگرها، زیست حسگرها، اندامهای مصنوعی، تنپوش الکترونیکی
- بیوانفورماتیک، حسابگری زیستی، بیولوژی سیستمی
- بیومتریک و اندازهگیری های زیستی
- پردازش سیگنالهای حیاتی
- تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی
- تجهیزات پزشکی: استانداردها و تائیدیه دستگاهها، تجاری سازی
- سیستمها،تجهیزات و فنآوریهای تشخیصی-درمانی سلامت
- سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی مراقبت سلامت و پزشکی ازراه دور
- زیست مکانیک و مهندسی ورزش
- مدلسازی و روشهای مدلسازی سیستم های بیولوژیکی، علوم اعصاب محاسباتی
- مهندسی زیست شیمی و مهندسسی داروسازی
- مهندسی زیست مواد،بافت،سلولیوملکولی
- مهندسی توانبخشی و بالینی
- مهندسی پزشکی: آموزش، صنعت، جامعه
- و سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکیمقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران