نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

19th Iranian conference on Biomedical Engineering

نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۱ تا ۱ دی ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران