هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

18th Iranian conference on Biomedical Engineering

هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران