سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

13th Iranian conference on Biomedical Engineering

سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ تا ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران