دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

12th Iranian conference on Biomedical Engineering

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران