یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

11th Iranian conference on Biomedical Engineering

یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران