دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

Iranian Conference on Bioelectromagnetic

پوستر دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی پزشکی ایرانانجمن مهندسي پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران