اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

The first international conference on business development and digital transformation

پوستر اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال