کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی