بیستمین سمینار جبر ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

بیستمین سمینار جبر ایران

20th Iranian Algebra Seminar

بیستمین سمینار جبر ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه تربيت معلم - دانشكده علوم رياضي و كامپيوتر در شهر تهران برگزار گردید.