نوزدهمین سمینار جبر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۶

نوزدهمین سمینار جبر ایران

19th Iranian Algebra Seminar

نوزدهمین سمینار جبر ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید.