چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

4th Annual International Congress of Razi Skin

پوستر چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات بيماري هاي خودايمني و تاولي گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي تهرانبيمارستان رازي در شهر تهران برگزار گردید.