اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب

First International Management Conference, Water Demand and Productivity

پوستر اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب