اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

The first international research conference in humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی