اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

The first international research conference in health, nutrition, nursing and midwifery

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی مراجعه فرمایید.