دومین همایش ملی هنر تبرستان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی هنر تبرستان

The second national conference of Tabaristan art

پوستر دومین همایش ملی هنر تبرستان

دومین همایش ملی هنر تبرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی هنر تبرستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی هنر تبرستان