نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)

1st National Congress of Art Tabaristan (past and present)

نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال) در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،مؤسسه آموزش عالي مارليك در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)