ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی، خرداد ماه ۱۳۹۴

ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

Sixth National Conference on Hidden Student Biosafety

پوستر ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۴ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي واحد كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی