نخستین همایش آسیبهای پنهان، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش آسیبهای پنهان

نخستین همایش آسیبهای پنهان در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید.