اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، اردیبهشت ماه 87

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن نارسایی قلب ایران برگزار گردید.