اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

The First International Congress on Heart Failure in Iran

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،انجمن نارسايي قلب ايران برگزار گردید.