اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

اولین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،انجمن نارسايي قلب ايران برگزار گردید.