پنجمین همایش رویت هلال و تقویم، تیر ماه ۱۳۹۲

پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پوستر پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پنجمین همایش رویت هلال و تقویم در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران،مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.