چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

Fourth Genetic Symposium and Stem Cells

پوستر چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

چهارمین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط انستیتو پاستور ایران،ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنياديمعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و انستيتو پاستور ايران در شهر تهران برگزار گردید.