همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی، مهر ماه ۱۳۹۸

همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی

National Women's Congress and Rural Tourism Development

پوستر همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی

همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر کاشمر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی