اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

First National Symposium on Global Graphics Day

پوستر اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه،موسسه آموزش عالي ناصرخسرو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک