اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

The first international conference on quality engineering and management and dependability engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا