پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی، بهمن ماه 97

پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی

Fifth one-day one-day medical diagnostic-genetic genetics

پوستر پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی

پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم و پژوهشکده سلولی-مولکولی و سلولهای بنیادی صارم،بیمارستان فوق تخصصی صارم در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی سمینار عبارتند از:

۱- سیتوژنومیک

۲- ژنتیک مولکولی(کلاسیک و NGS)

۳- ژنتیک بالینی

​۴- ویرایش ژنی و مداخلات ژنتیکی (CRISPER)