پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی

Fifth one-day one-day medical diagnostic-genetic genetics

پوستر پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی

پنجمین سمینار یک روزه ژنتیک پزشکی تشخیصی-تحقیقی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،مركز تحقيقات باروري و ناباروري صارمپژوهشكده سلولي-مولكولي و سلولهاي بنيادي صارم،بيمارستان فوق تخصصي صارم در شهر تهران برگزار گردید.