پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

The Fifth National Conference on Geographical Names

پوستر پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید.