چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،سازمان نقشه برداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی