دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، دی ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

Second National Conference on New Thoughts and Technologies in Geographical Sciences

پوستر دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زنجان،گروه جغرافياي دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی