اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی

پوستر اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی

اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه زنجان،گروه جغرافياي دانشگاه زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی