اولین همایش ملی آینده پژوهی، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی آینده پژوهی

first national futures studies conference

اولین همایش ملی آینده پژوهی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط ،پايگاه درخشان آريا،پايگاه اينترنتي آينده پژوهي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی