کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه، اسفند ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه

National Conference on Family and School Studies

پوستر کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه

کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه